27. 8. 2021

do pozornosti Vám dávam na preštudovanie „školský semafór“, kde sú pravidlá pre školský rok 2021/22:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

dôležité pre rodičov na stiahnutie:
priniesť v prvý deň nástupu do MŠ:

pre dieťa

pre rodiča

– informácie: oznam, školský semafór

 

27. 8. 2021
Príspevok MŠ

Milí rodičia,

v zmysle VZN č. 25/2019 je výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 20,-€.

Mesačný príspevok sa uhrádza na č. účtu MŠ: IBAN SK13 5600 0000 0003 5537 4001.
Informácia pre príjemcu: MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA MESIAC A ROK, za ktorý sa platba realizuje.
Mesačný príspevok je potrebné uhradiť tak, aby najneskôr 12. deň v mesiaci už bol na účte MŠ.
Príspevok sa neuhrádza podľa odseku 2 VZN č.13/2019 za dieťa:
a) ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.


27. 8. 2021
Čo potrebujem

Čo potrebujem


27. 8. 2021
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom v šk. roku 2021/22

Vážení rodičia, 

vzhľadom na otázky k poskytnutiu dotácie na stravu pre novú skupinu detí podľa  § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách Vám zasielame ešte nasledovný výklad v tejto  veci, ktorý veríme, že odpovie na všetky Vaše otázky. 

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytovať dotáciu na stravu sú deti,  ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok  (napr. z dôvodu, že ide o osoby bez zdaniteľného príjmu, resp. z dôvodu veku  dieťaťa) na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo  15 rokov veku podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov. Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda  možné dotáciu poskytnúť na: 

všetky deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov  veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na  zvýšený daňový bonus; 

deti v poslednom ročníku materskej školy, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na  zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); Záverom uvádzame, že čo sa týka detí v materskej škole (nie v poslednom ročníku  materskej školy), tieto deti majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu ŽM alebo  HN podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách. 

Upozorňujeme: 

Zákonným zástupcom dieťaťa po dovŕšení 6 rokov veku, ktorí nespĺňajú podmienku  neuplatnenia daňového bonusu, (t.j. rodičia, ktorí pravidelne poberajú daňový bonus)  budú mať daňový bonus v zmysle usmernenia vlády zvýšený automaticky a stravné  za dieťa budú uhrádzať tak ako tomu bolo pred zavedením inštitútu „OBEDY  ZADARMO.“ 

Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z. z. ktorým  sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu  v mesiaci júl 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie deťom  v poslednom ročníku MŠ). 

Suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa  zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

Žiadame rodičov všetkých detí v poslednom ročníku materskej školy, ktorým zo  zákona vzniká nárok na štátnu dotáciu na stravu ( t. z. deti , ktoré nedovŕšili vek 6  rokov alebo dovŕšili vek 6 rokov a žiaden z rodičov si neuplatňuje nárok na zvýšený daňový bonus), aby vyplnili a v čo najkratšom čase doručili osobne do materskej  školy Čestné prehlásenie (najneskôr do 03.09.2021) : 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

Prehlásenie vypĺňa len jeden rodič s platnosťou za celú domácnosť. 

Na štátnu dotáciu na stravu majú tiež nárok deti, ktoré: 

v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ  alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa  poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa  v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa  v ŽM“) 

V týchto prípadoch je nevyhnutné predložiť: 

potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy  životného minima.

 

3. 5. 2021
Letná prevádzka

Letná prevádzka bude v našej materskej škole zabezpečená 1. júla – 6. augusta 2021.

Záujem o letnú prevádzku nahláste pani učiteľke  do 10. mája 2021.

 

2. 5. 2021
Usmernenie Ministerstva školstva od 3. 5. 2021

Vážení rodičia,
od 3. 5. 2021 nie je potrebné preukazovať sa pri vstupe do MŠ vykonaným testom. Pri vstupe je potrebné odovzdať nové čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.  Čestné vyhlásenie od 3. 5. 2021.

 

13. 4. 2021
PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ na školský rok 2021/2022

 

Materská škola Dedinská 1/1 v Žiline oznamuje, že zápis do MŠ
na školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch
od 12. mája ( streda ) do 14. mája ( piatok ) 2021.

 

Žiadosti na  predprimárne vzdelávanie možno podávať nasledovným spôsobom:

 • E-mailom  na adresu MŠ – ms.strazov@gmail.com – vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a poslať naskenované (prípadne odfotografované) na e-mailovú adresu školy.
 • Online formulár – https://forms.gle/gz8msFZeDo9RZHho8
 • Poštou na adresu školy – Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
 • Osobne v kancelárii riaditeľky MŠ, pričom je potrebné  rešpektovať:
  • priestorové možnosti materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-
   epidemiologických opatrení – 2-metrový odstup, prekrytie tváre respirátorom, dezinfekcia rúk
  • časové rozhranie od 8,00 hod. do 15,30 hod. (11:30 – 12:00 obed)

 

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť TU.

 

 • V prípade, že  pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
  potrebami, je potrebné  predložiť:

  • vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra,
 • Na predprimárne vzdelávanie budú prednostne prijímané:
  • deti, na ktoré sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie – t.j. deti, ktoré dovŕšili
   k 31.8.2021 5-ty rok veku,
  • deti, ktoré dovŕšili k 31.8.2021 tri roky,
  • deti, ktorých súrodenci navštevujú a ďalej budú navštevovať našu MŠ

Informácia o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie bude zverejnená na webovej stránke materskej školy koncom mesiaca máj.

vedenie MŠ

 

4. 4. 2021
Prevádzka MŠ od 06.04.2021

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa z 31.03.2021 bude prevádzka v MŠ nasledovná :
prevádzka MŠ bude obnovená pre všetky deti dňa 6.4.2021.
Tešíme sa, že sa opäť všetci stretneme.

Naďalej platia nasledovné opatrenia:

 • na základe Uznesenia vlády č.123/2021 a Vyhlášky č.111 Úradu verejného zdravotníctva SR zákonní zástupcovia detí  sa pri  vstupe do budovy materskej školy preukážu  (poverenej osobe) potvrdením o negatívnom  výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším, ako 7 dní,  alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším, ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a  má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 •  taktiež vstupovať do budovy MŠ je možné len  s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom (vždy bez výdychového ventilu) s klasifikáciou najmenej FFP2
 • Obidvaja zákonní zástupcovia odovzdajú podpísané Čestné prehlásenie
 • Vyhlásenie zák. zást.

Prajeme Vám všetkým krásne, veselé a hlavne zdravé Veľkonočné sviatky.

 

19. 3. 2021
Informácia k sčítaniu obyvateľstva

Vážení rodičia,
určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. Pre mestá a obce spočíva primárny význam a prínos v skutočnosti, že ich financovanie závisí priamo na počte sčítaných obyvateľov.

Sčítanie prebieha primárne samosčítaním, a to elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (dostupná pre Android aj iOS) v pohodlí domova. Sčítanie je zákonná povinnosť a musia sa ho zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda nielen občania SR, ale i cudzinci. Do formulára je potrebné zadávať údaje platné k 1. januáru 2021.

Dovoľujeme si pripomenúť, že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Ak viete o niekom, kto nemá pripojenie na internet alebo si nevie s elektronickým sčítaním poradiť, prosíme, aby ste mu so sčítaním pomohli. Sčítací formulár má 14 jednoduchých otázok a jeho vyplnenie zaberie maximálne 15 minút. V prípade, že ste svoju zákonnú povinnosť sčítať sa splnili, dovoľte nám v mene mesta Žilina poďakovať sa Vám. V opačnom prípade máte možnosť využiť samosčítanie ešte do 31.03.2021.

Mgr. Ing. Radoslav Machan
vedúci odboru

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

 

13. 3. 2021
Prevádzka materskej školy od 15. marca 2021

List primátora mesta rodičom.doc

Vážení rodičia.
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu s negatívnym trendom pre okres Žilina Pandemické stredisko kraja z rokovania 10.3.2021 dôrazne odporúča nechať otvorené materské školy iba pre deti rodičov kritickej infraštruktúry. Na základe tohto odporúčania bolo vydané rozhodnutie zriaďovateľa Mesto Žilina ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení z 11.3.2021 k otvoreniu Materských škôl s účinnosťou
od 15. 3. 2021: TU
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že do MŠ budú chodiť deti rodičov, iba ktorí obaja pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky personál, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne
nevyhnutnými potrebami).
Žiadame rodičov, pracujúcich v kritickej infraštruktúre, aby dali do 12. 3. 2021 do 09:00 hod. rána vedieť učiteľkám na triede záujem o MŠ pre svoje deti.
Rodičia detí majú od 15.03. nárok na pandemickú OČR.
Pri nástupe do MŠ od 15.3.2021 je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa mal vyplnené
2 vyhlásenia!
Podpísané od obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa!

Záznam z rokovania KŠ 10. 03. 2021

 

4. 3. 2021
Prevádzka materskej školy od 8. marca 2021

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov od 8.3.2021 budú MŠ navštevovať deti rodičov, ktorí majú zamestnanie s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pri nástupe dieťaťa v pondelok 08. 03. 2021 sú obaja zákonní zástupcovia povinní predložiť čestné vyhlásenie, ktoré si stiahnete TU.
Do budovy školy môže vstúpiť zákonný zástupca, zamestnanec:
– s negatívnym výsledkom testu (platnosť testu zostáva 7 kalendárnych dní) – obaja zákonní
zástupcovia sú povinní mať vykonaný test, prípadne aj splnomocnená osoba žijúca
v spoločnej domácnosti,
– s prekrytím horných dýchacích ciest (nos a ústa).
Od 15.03.2021 je na prekrytie potrebné v zmysle vyhlášky používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. Zároveň žiadame, aby boli dodržiavané pokyny riaditeľky a zamestnancov školy.

Poskytnutie informácie o spracúvaní OÚ – 20210308 – MŠ – MŠ Strážov

Ďakujeme za pochopenie.

 

3. 3. 2021
Zmena prevádzky od 8. 3. 2021

Vážení rodičia,
z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách  a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl.

Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovaj, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl a I. stupňa základných škôl, bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe  pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra.
Ďakujeme za pochopenie.

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 02. 03. 2021 – TU
uznesenie vlády č. 123/2021

Oznam školskej jedálne
Vedúca školskej jedálne Ing. Mária Segiňová, na základe horeuvedených zmien necháva prihlásené všetky deti na stravu. Prosí rodičov, ak neprivedú deti do MŠ od stredy 3. 3. 2021 aby si ich opätovne dnes 2. 3. 2021 ešte raz odhlásili zo stravy.

 

11. 2. 2021
Antigénové testovanie

Aktuálny zoznam mobilných odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré aktuálne fungujú v Žiline. Obyvatelia mesta ich môžu využívať na miestach a v časoch, ktoré nájdete v priloženom plagáte.
Viac informácií na https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie/

 

8. 2. 2021
Prevádzka materskej školy od 08. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5. februára 2021 a rozhodnutia  zriaďovateľa vydaného dňa 8.februára 2021 bude prevádzka materskej školy dňom 09. februára 2021 obnovená v obvyklom  čase od 06:30 – 16:00 hod. pre všetky deti. 

Nástup je podmienený vyplnením tlačiva Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – tlačivo na web stránke a preukázaním sa  zákonného zástupcu dieťaťa negatívnym COVID-testom, nie starším ako 7 dní. 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete prevziať TU

Používanie rúšok je dôrazne odporúčané /Opatrenie ÚVZ SR zo 14.10.2020/. 

Rodičia detí, ktoré nemohli nastúpiť počas januára 2021, majú odpustenú platbu za pobyt v MŠ: 20 € a za február 2021 budú  platiť alikvotnú čiastku: 14 €.
Prosíme uhradiť najneskôr do 12. 02. 2021. 

Od 15.02.2021 – 19.02.2021 sú jarné prázdniny – prosíme rodičov, ktorí nenastúpia do MŠ v uvedenom termíne, aby informovali  triednu učiteľku. Termín nahlásenia do 10.02.2021. 

Tešíme sa, že sme opäť spolu. 

Rozhodnutie ministra školstva

Rozhodnutie zriaďovateľa

 

5. 2. 2021
Prevádzka materskej školy od 08. februára 2021

Vážení rodičia,
v znení tlačovej správy mesta Žiline je riešená aktuálna informácia o otváraní škôl v pôsobnosti Mesta Žilina. Z nej vyplýva, že prevádzka MŠ nebude obnovená od 08.02.2021 pre všetky deti. V pondelok 08.02.2021 bude prevádzka školy ako doteraz t. z. len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu. Tí čo nechodia do MŠ môžu v pondelok naďalej čerpať pandemickú OČR.

Tiež Vám posielame link s informáciami o čerpaní OČR, keď sa materské školy otvoria.

O opätovnom otvorení škôl bude mesto informovať v pondelok 08. februára 2021 viď. tlačová správa.

 

22. 1. 2021
Prevádzka materskej školy od 25. januára 2021

Vážení rodičia,
prevádzka materskej školy bude od 25. januára 2021 do 07. februára 2021 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod. pokračovať v rovnakom režime, ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch a to naďalej pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. O prevádzke MŠ v nasledujúcom období Vás budeme informovať hneď, ako obdržíme oficiálne stanoviská. Veríme, že sa už stretneme.

 

15. 1. 2021
Prevádzka školy od 18.1.2021

Prevádzka materskej školy je naďalej obnovená od 18. 1. do 22.1.2021 pre deti zákonných
zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorých
povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
Ďakujeme za pochopenie, spoločne pri zodpovednom prístupe situáciu zvládneme.

 

10. 1. 2021
Obnovená prevádzka školy od 11.1.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 07. januára 2021 bude prevádzka materskej školy obnovená pre prihlásené deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti
od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie, spoločne pri zodpovednom prístupe situáciu zvládneme.
Rozhodnutie zriaďovateľa si prečítate tu.

 

8. 12. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy od 09.12. – do 15.12.2020

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 08.12.2020 bude od 09.12.2020 do utorka 15.12.2020 PRERUŠENÁ prevádzka školy pre vysokú chorobnosť detí. Prevádzka školy bude pokračovať od stredy 16.12.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod. Deti počas zátvoru MŠ sú odhlásené zo stravy v ŠJ.
Rozhodnutie o prerušení si prečítate TU.

 

10. 11. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy od 11.11. – do 13.11. 2020

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 10.11.2020 bude od 11.11.2020 až do 13.11.2020 PRERUŠENÁ prevádzka školy.
Počas týchto dní majú rodičia nárok na OČR.
Prevádzka školy bude pokračovať od 16.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:00 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

09. 11. 2020
Oznam o vstupe do budovy a vonkajších priestorov školy od 09.11.2020

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vydaného dňa 08.11.2020 do budovy a vonkajších priestorov školy môže vstúpiť:
– zamestnanec s negatívnym výsledkom testu,
– dieťa materskej školy, po 3 dňoch neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti – na stiahnutie TU,
– zákonný zástupca sprevádzajúci dieťa do materskej školy s negatívnym výsledkom testu.
V zmysle § 1 ods. 3, 4 a 5 a § 2 ods. 3, 4 a 5 vyhlášky č. 20 Úradu verejného zdravotníctva zo 06. novembra 2020 riaditeľ školy alebo poverený zamestnanec školy je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča, aby zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.
Celé usmernenie ministra školstva nájdete TU.

 

09. 11. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy dňa 09.11.2020 (pondelok)

Vážení rodičia,
v zmysle usmernenia zriaďovateľa bude dňa 09.11.2020 (pondelok) prevádzka školy PRERUŠENÁ. Prevádzka školy bude pokračovať od 10.11.2020 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

07. 11. 2020
Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

Nové usmernenie platné v MŠ od 3.11.2020

 

28.10. 2020
Prerušenie prevádzky materskej školy 30.10. do 02.11.2020

Oznam.

 

22. 09. 2020
Prerušenie prevádzky MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1 Žilina oznamuje, že prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu:
– Regionálny úrad verejného zdravotníctva od stredy 23. 09. 2020 do 29. 09. 2020 zatvára zariadenie MŠ na 7 dní pre vysokú chorobnosť detí.
– Nástup do MŠ je od stredy 30. 09. 2020.

Oznam o prerušení si prečítate TU.

 

31. 08. 2020
Začiatok nového školského roka 2020/2021

Milí rodičia,
otvorenie nového školského roku 2020/2021 je opäť v za prísnych protiepidemických opatrení. Aj pre nás je táto situácia nová, ale ubezpečujeme Vás, že kolektív našej materskej školy urobil pri prípravách naň,  maximum pre pohodu a najmä bezpečnosť Vašich – našich detí. Počas nasledujúcich týždňov bude naša vzájomná komunikácia náročnejšia, ale veríme, že ju obojstrannou snahou zvládneme. Tešíme sa na deti, na nový čas spoznávania a radosti. Spoločne si prajeme, aby sme prekonali momentálnu situáciu a prekážky a počas ďalších mesiacov mohli spolu prežiť veľa pekných spoločných chvíľ. Povzbudenie zasielame najmä Vám, ktorí privádzate do MŠ svoje dieťatko po prvýkrát! Sme profesionáli a všetkým ratolestiam budeme venovať pozornosť a nehu.  Vykročme do nových dní s optimizmom a úsmevom! Venujte, prosím náležitú pozornosť nasledovným informáciám.

Za kolektív MŠ s prianím všetkého dobrého, Mgr. Daša Klimeková
Prevádzka MŠ:  6.30 – 16.00 hod.
Ďalšie dôležité informácie: Začiatok šk. roka 2020/2021

Pokyny k otvoreniu MŠ 2020/2021 a tlačivá na stiahnutie
Prosíme rodičov vyplniť tieto tlačivá:

 

31. 08. 2020
Oznamy pre stravníkov na nový šk. r. 2020/2021:

Prejsť na informácie pre stravníkov.

 


Archív správ