11. 06. 2020
Vážení rodičia,
v mene zriaďovateľa našej MŠ, Mesto Žilina, realizujeme prieskum záujmu zákonných zástupcov detí o nástup do MŠ od 15. 6. 2020. Nakoľko po našom prvom prieskume došlo k novým usmerneniam a pokynom, prosíme Vás, aby ste sa opätovne vyjadrili. Rodičia detí, navštevujúcich MŠ zaznamenajú do pripravených tabuliek svoj
záujem slovne ÁNO – NIE a potvrdia vlastnoručným podpisom.
Rodičia detí, ktoré momentálne MŠ nenavštevujú poskytnú informáciu/ v rovnakej forme ako je uvedené vyššie/ prostredníctvom mailovej pošty: ms.strazov@gmail.com
Termín: do piatka 12.06.2020 – 12:00 h.
vedenie MŠ

 

29. 05. 2020
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01. júna 2020.

V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase

od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali:
– hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
– riadili sa pokynmi  riditeľky školy,
– s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
– čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,
– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,
– nezhromažďovať sa v okolí objektu školy. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu.

Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítate TU.
Rozhodnutie zriaďovateľa TU.

 

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1, 010 1, Žilina v nadväznosti na vývoj
epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje upravený
termín a čas podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok
2020/2021.

Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 15. mája 2020

Na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania
preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka zriaďovateľ školy
Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie bez osobnej návštevy materskej školy prostredníctvom on-line
žiadosti, ktorú stačí vyplniť TU. Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.

Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť e-mailom ms.strazov@gmail.com, elektronickou schránkou TU – www.vybavzdomu.sk alebo poštou na adresu školy.

Tlačivo – žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TU.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa nevyžaduje pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt.
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zaslať žiadosť elektronicky môžu vyplnené
tlačivo v termíne od 11. mája do 15. mája 2020 doručiť do školy osobne, pričom je
potrebné rešpektovať:
čas podávania žiadostí: od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými
. hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
– v jednom okamihu v priestoroch chodby môžu byť max. 2 osoby.

Miesto podávania žiadostí je:
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina – budova MŠ – riaditeľňa (1. poschodie
budovy).
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na
pedagogickej rade:

Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili tretí rok,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti osamelých zákonných zástupcov,
• deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,
• deti, ktoré už majú v MŠ súrodenca – prijímame prednostne.
Informácia o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie bude zverejnená na stránke školy www.msdedinska.zilina.sk koncom mesiaca
máj.

Žiadosť o prijatie 2020