Materská škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Žiliny -v časti Strážov. Je umiestnená v budove bývalej ZDŠ na prvom poschodí. Materská škola je jednotriedna, s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2,5 do 6 rokov. Našim cieľom vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach, t.j. perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej, je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

Zameranie MŠ: environmentálna výchova. Prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov spoznávať rovnováhu v prírode a v prostredí, v ktorom žijeme. Uvedomovať si dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom. Viesť deti a dospelých k recyklovaniu, triedeniu odpadu, prevencii znečistenia prostredia. V materskej škole a doma prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Zamestnanci MŠ:
pedagogickí:
riaditeľka MŠ –  Mgr. Daša Klimeková
učiteľka MŠ – Jana Šimková

prevádzkoví:
kuchárka, školníčka – Zuzana Ďatková
kurič – Eduard Kyška

Prevádzka MŠ: denne v týždni od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Prijímanie detí do MŠ: na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poplatky:
mesačný poplatok za pobyt 3 – 5 ročného dieťaťa v materskej škole je 17.- €, deti jeden rok pred vstupom do ZŠ poplatok neuhrádzajú,

poplatok za stravu – 1,29.- € stravná jednotka na jeden deň zahŕňa desiatu, obed, olovrant

Stravovanie: Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole Jarná, Žilina /vedúca ŠJ Ing. Eva Švaňová /.

Krúžková činnosť:
 Oboznamovanie detí s cudzím jazykom – anglický jazyk – lektorka Danka Machútová,

Rada školy pre MŠ Dedinská 1/1 Žilina:
predseda: Tereza Adamcová
členovia: Jana Šimková
Zuzana Ďatková
Michaela Horká
František Kosa

S p r á v a o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Kópia – Správao_výchovnovzdelčinnosti 2013-2014