• Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – prijatie do materskej školy
  formát PDF
 • Čestné vyhlásenie pre rodičov, zákonných zástupcov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi
  formát RTFformát PDF
 • Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
  formát RTFformát PDF
 • Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku rodičom, zákonným zástupcom ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
  formát RTFformát PDF

Tlačivá sa nachádzajú  aj na web stránke mesta Žilina – Občan – žiadosti a tlačivá – odbor školstva.