S p r á v a  o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach: