< Späť na aktuality


 

11. 06. 2020
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v mene zriaďovateľa našej MŠ, Mesto Žilina, realizujeme prieskum záujmu zákonných zástupcov detí o nástup do MŠ od 15. 6. 2020. Nakoľko po našom prvom prieskume došlo k novým usmerneniam a pokynom, prosíme Vás, aby ste sa opätovne vyjadrili. Rodičia detí, navštevujúcich MŠ zaznamenajú do pripravených tabuliek svoj
záujem slovne ÁNO – NIE a potvrdia vlastnoručným podpisom.
Rodičia detí, ktoré momentálne MŠ nenavštevujú poskytnú informáciu/ v rovnakej forme ako je uvedené vyššie/ prostredníctvom mailovej pošty: ms.strazov@gmail.com
Termín: do piatka 12.06.2020 – 12:00 h.
vedenie MŠ

 

29. 05. 2020
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01. júna 2020.

V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase

od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali:
– hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
– riadili sa pokynmi  riditeľky školy,
– s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
– čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,
– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,
– nezhromažďovať sa v okolí objektu školy. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu.

Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítate TU.
Rozhodnutie zriaďovateľa TU.

 

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1, 010 1, Žilina v nadväznosti na vývoj
epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje upravený
termín a čas podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok
2020/2021.

Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 15. mája 2020

Na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania
preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka zriaďovateľ školy
Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie bez osobnej návštevy materskej školy prostredníctvom on-line
žiadosti, ktorú stačí vyplniť TU. Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.

Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť e-mailom ms.strazov@gmail.com, elektronickou schránkou TU – www.vybavzdomu.sk alebo poštou na adresu školy.

Tlačivo – žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TU.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa nevyžaduje pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt.
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zaslať žiadosť elektronicky môžu vyplnené
tlačivo v termíne od 11. mája do 15. mája 2020 doručiť do školy osobne, pričom je
potrebné rešpektovať:
čas podávania žiadostí: od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými
. hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
– v jednom okamihu v priestoroch chodby môžu byť max. 2 osoby.

Miesto podávania žiadostí je:
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina – budova MŠ – riaditeľňa (1. poschodie
budovy).
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na
pedagogickej rade:

Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili tretí rok,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti osamelých zákonných zástupcov,
• deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,
• deti, ktoré už majú v MŠ súrodenca – prijímame prednostne.
Informácia o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie bude zverejnená na stránke školy www.msdedinska.zilina.sk koncom mesiaca
máj.

Žiadosť o prijatie 2020

 

Vážení rodičia.

Dňa 30. 4. 2020 (štvrtok) v čase od 8:00 – 13:00 hod. si môžete prísť vyzdvihnúť veci svojich detí do MŠ.
Prineste si so sebou tašky na výkresy a na osobné veci detí.
Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení – v šatni môžu byť najviac dvaja rodičia, pri čakaní dodržiavajte medzi sebou 2 m. odstupy a nezabudnite na rúška a rukavice.
Prosíme, nevstupujte do tried. Nezdržujte sa zbytočne v priestoroch materskej školy.
Ak budete niečo potrebovať, oslovte pani učiteľku.
Napriek všetkému dúfame, že sa tento školský rok ešte uvidíme.

 

Kozmix – vzdelávací portál


Vzdelávací portál Kozmix teraz prináša exkluzívny obsah pre učiteľky z materských škôl, ktoré hľadajú inšpiráciu pre rodičov detí zo svojej triedy. V slovenskom, maďarskom aj anglickom jazyku. Inšpirujte sa aj vy!

Kompletný edukačný obsah nájdete po prihlásení na portál Kozmix v sekcii MATERSKÁ ŠKOLA. Materiály môžete využívať bezplatne po zadaní AKTIVAČNÉHO KÓDU: skolazdomu. Prihlásiť sa.

 

Rozhodnutie MŠVVaS SR

Rozhodnutie_ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

 

Psychologická pomoc

Psychologická pomoc – deti, rodiny

 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 20,- €, podľa VZN č. 25/2019 (viď príloha nižšie) s účinnosťou od 01.01.2020.
Platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci.

Nariadenia_20191213111759

 

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Oznam prijímanie detí 2020 – 2021

 

USMERNENIE VO VECI PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Usmernenie ministerstva školstva

 

PREVENTÍVNE OPATRENIE

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom od štvrtku 12. marca uzatvorí mesto Žilina materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Toto preventívne opatrenie bude v platnosti predbežne do piatku 13. marca vrátane.

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16735

Všetci stravníci sú automaticky odhlásení, nie je potrebné sa odhlasovať na tieto dni zo stravovania.

 

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA KANDIDÁTOV DO VOLIEB RADY ŠKOLY.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov MŠ je možné predložiť spolu so
súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 3. 3. 2020 do 13.30 na
riaditeľstve materskej školy.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od štvrtka 20. 02. 2020 do piatka 21. 02. 2020 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 24. 02. do piatka 28. 02. 2020 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená po jarných prázdninách od 02. 03. 2020.

 

Pozor zmena pri odhlasovaní stravy cez portál strava.cz

Pri odhlasovaní stravy vždy je potrebné odhlásiť len obed – zmenu potvrďte v okienku pri obede.
Po potvrdení zmeny nezabudnite údaje odoslať.
Desiata a olovrant sa odhlási automaticky pri stiahnutí údajov z internetu – už sa neodhlasujú na internete.

 

Stravníci s nárokom na štátnu dotáciu

 

Vianočné prázdniny

Materská škola bude prerušená z dôvodu Vianočných prázdnin od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020.
Nástup detí do MŠ 8. 1. 2020

 

 

Odhlasovanie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí a žiakov za september – december 2019, Vám oznamujem, že odhlasovanie zo stravy na obdobie od 17.12.2019 až 20.12.2019 bude možné len do 16.12.2019 do 10,00 hod.

Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje a nebudú akceptované ani odhlášky prostredníctvom internetu (strava.cz).

Ďakujem za pochopenie.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

OD STREDY 23. 10. – DO UTORKA 29. 10. 2019
BUDE MŠ ZATVORENÁ REGIONÁLNYM ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRE VYSOKÚ CHOROBNOSŤ DETÍ.

OD 30. 10. 2019 – DO 31. 10. 2019
JE MŠ ZATVORENÁ ROZHODNUTÍM RODIČOV PRE NÍZKY POČET DETÍ NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI.

NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE V PONDELOK 4. 11. 2019.

 

Usmernenie k stravovaniu

Dokument na stiahnutie: Usmernenie k stravovaniu

 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 17,- €, podľa VZN č. 13/2019 (viď príloha nižšie) s účinnosťou od 01.09.2019.
Platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci.
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

 

Deň matiek

 

Veselú Veľkú noc

 

JARNÁ TVORIVÁ DIELŇA

Pozývame rodičov na ,,JARNÚ TVORIVÚ DIELŇU“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. 4. 2019 o 15. 30 hod.
Prineste si vyfúkané vajíčka, krajku alebo stuhu a ozdôbky na výrobu Veľkonočných venčekov.

Pre deti môžete priniesť malé zdravé dobroty.

Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne nápady.
Kolektív MŠ

Celý oznam Jarná tvorivá dielňa

 

Prijímanie detí do materskej školy, Dedinská 1/1, Žilina
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude v našej
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na
prijatie dieťaťa pre školský rok 2019/2020. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný
poverený pedagogický zamestnanec dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Celý oznam Podmienky o prijímaní detí 2019-20

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od piatka 22. 02. 2019 do štvrtka 28. 02. 2019 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 04. 03. do piatka 08. 03. 2019 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená v piatok 1. 3. 2019, a po jarných prázdninách od 11. 3. 2019.

Karneval detí MŠ sa presúva na utorok 12. 03. 2019.

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV MŠ Dedinská

 

Zmena v stravovaní od 01.01.2019

 

Odhlásenie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny, Vám oznamujem,
že odhlásenie zo stravy na 18.12. až 21.12.2018 bude možné len do 17.12.2018 do 13,30 hod. Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje – odhlasovanie cez internet po tomto termíne nebude akceptované.

V prípade ochorenia dieťaťa – žiaka, zamestnanca v uvedenom termíne je možné obed odobrať do obedára.

 

Pozvánka na tvorivú dielňu

 

Oznam o začiatku školského roka 2018/2019

 

Pozvánka na jarnú tvorivú dielňu.

Pozývame rodičov na ,,JARNÚ TVORIVÚ DIELŇU“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. 4. 2018 o 15. 00 hod. Prineste si vyfúkané vajíčka, veľkú fľašu z kompótu, malú fľašu z džemu, krajku alebo stuhu a ozdôbky na výrobu svietnikov. Pre deti môžete priniesť malú maškrtu. Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne nápady.

Kolektív MŠ

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 30. apríla do 4. mája 2018 od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa pre školský rok 2018/2019. V uvedenom termíne budú riaditeľky, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta – občan – žiadosti a tlačivá – odbor školstva.

Bližšie informácie poskytnú aj pracovníci materskej školy, č. t. 041/56 23 451.

 Kritériá prijímania:

  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky do 30.8. 2018,

Prednostne budú prijímané deti, ktoré:

  • dovŕšili piaty rok,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti zamestnaných rodičov,
  • deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,
  • súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ.

V MŠ majú deti možnosť rozvíjať svoje schopnosti v záujmových krúžkoch – výtvarnom, oboznamujú sa aj s anglickým jazykom.

 /MŠ Dedinská 1/1, 010 01  Žilina/                                                                                                                                                  Mgr. Daša Klimeková, riad. MŠ

 

Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva od piatka 23. 3. 2018 do 29. 3. zatvoril zariadenie MŠ  pre vysokú chorobnosť detí.

V stredu 3. 4. 2018 je prerušené zariadenie MŠ so súhlasom zákonných zástupcov detí z dôvodu veľkonočných prázdnin.

Oznam

Od štvrtka 15. 2. 2018 do 21. 2. 2018 je prerušená prevádzka MŠ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  pre vysokú chorobnosť detí.

Od 22. 2. do piatka 23. 2. 2018 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.

Mr. Daša Klimeková, riaditeľka MŠ

 

Oznam pre rodičov budúcich prváčikov

 

Oznam rodičom

Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny sa na našu MŠ nevzťahujú a prevádzka tým pádom nebude prerušená. Ďakujeme.

Kolektív MŠ

Zimné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch  od 23.12.2017 do 7.1.2018 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu zimných prázdnin. S deťmi sa opäť stretneme 8.1.2018. Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zimných zážitkov a všetko dobré v novom roku.

Kolektív MŠ.

Predvianočná tvorivá dielňa – pozvánka

Milí rodičia,
pozývame Vás na adventnú predvianočnú tvorivú dielňu, ktorá sa uskutoční v utorok 28. 11. 2017 od 15,00 hod. do 17,00 hod. v triede MŠ. Vyrábať budeme spolu s deťmi adventné vence z čečiny s využitím rôzneho dekoratívneho materiálu. Prineste si prosím, 4 adventné sviečky, dobré nápady a kto má možnosť aj čečinu.

Tešíme sa na Vás a Vašu účasť.
Kolektív MŠ.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 30.10.2017 do 1.11.2017 prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. Opäť sa stretneme vo štvrtok 2.11.2017.

 Pozvánka na tvorivú dielňu

Pozývame rodičov na jesennú tvorivú dielňu „TEKVIČKOVO“, ktorá sa uskutoční 26.10.2017, t.j. vo štvrtok o 15,30 hod. v priestoroch MŠ. Prineste si, prosím, jednu vyrezanú tekvičku a jednu jesennú dobrotku (kompót, džem, lekvár, čalamádu,…) pre deti na ochutnanie. Budeme spolu vyrábať veselých gaštankov a panáčikov z lístia.
Tešíme sa na Vašu účasť a Vaše skvelé nápady.
Kolektív MŠ.

Poďakovanie

Riaditeľstvo MŠ Dedinská 1/1 ďakuje ochotným rodičom a zamestnancom MŠ za pomoc pri upratovaní priestorov našej materskej školy vo svojom voľnom čase i cez štátne sviatky. Vďaka patrí p.učiteľke Janke Šimkovej, p.kuchárke Zuzke Ďatkovej, p.Slávke Franekovej, p. Michaele Horkej, p. Kataríne Jelokovej, p. Lenke Gromovej, p. Patrikovi Gromovi, starej mame Jakubka Páleša, p. Petrovi Adamcovi, p. Tereze Adamcovej a ochotným občanom Strážova p. Zuzke Mihalikovej a jej dcére Ivanke, pánovi, ktorý nám prišiel pomôcť s p. Mihálikovou a pani Kollárovej, ktorá nám rovnako ochotne vyhlásila oznam do miestneho rozhlasu.
ĎAKUJEME VÁM!

Mgr. Daša Klimeková
riaditeľka MŠ Dedinská

Začiatok nového školského roka

Vážení rodičia,
riaditeľstvo MŠ Dedinská oznamuje rodičom, že MŠ Dedinská sa otvára v pondelok 11.9.2017 o 6,30 hod, z dôvodu doknčujúcich rekonštrukčných prác, škodlivého pachu náterov, znečisteného prostredia MŠ a prebiehajúcich upratovacích prác.

Letné prázdniny

Školský rok 2016/2017 sa končí dňa 30.6.2017. Deťom aj rodičom prajeme príjemné prázdniny, veľa slnka a aktívneho oddychu.

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 29.6.2017 v dopoludňajších hodinách uskutočníme v našej MŠ rozlúčku s predškolákmi. Mamičky predškolákov prosíme, aby po vzájomnej dohode zabezpečili občerstvenie pre všetky deti.

Deň otcov

Oznamujeme rodičom, že dňa 15.6.2017 o 14:30 hod sa uskutoční v našej MŠ stretnutie s oteckami, pri príležitosti ich sviatku „Deň otcov“ na spoločnej opekačke a športovom zápolení. Zároveň Vás prosíme, aby ste nás informovali o možnosti materiálnej pomoci pri spomínanej akcii (drevo, sekera, píla, ražne, kladivá, klince kliešte, drôt a pod.). V uvedený deň prineste svojim deťom aj suroviny na opekanie.

Po rozlúčení sa s oteckami bude tento skvelý deň (štvrtok) pokračovať ďalej pre deti do 19:00 hod., olympiádou Janka Hráška. Predstavujeme si, že každé dieťa bude mať oblečené biele tričko a kraťasy a obutú pevnú obuv, keďže deti budú celý čas súťažiť v rôznych disciplínach. Na občerstvenie prineste deťom ovocie, pitný režim zabezpečíme my v MŠ. Prípadné otázky riešte operatívne s pedagogickými zamestnancami. Ďakujeme

Deň otvorených dverí SŠPO – exkurzia

Dňa 12.05.2017 o 7:30 hod odchádzame do Považského Chlmca do SŠPO, kde pri príležitosti dňa otvorených dverí si spoločne pozrieme prácu hasičov. V uvedený deň priveďte deti do MŠ do 7:00 hod, aby sa mohli najesť a pripraviť sa na odchod autobusom. Ďakujeme

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 2.5. a 4.5.2017 sa uskutoční zápis detí do MŠ pre školský rok 2017/2018. Podmienky prijímania detí sú uvedené v priloženom súbore : podmienky-prijimania-deti-do-ms

Besiedka k Dňu matiek

Srdečne pozývame všetky mamičky dňa 11.5.2017 o 15:00 hod na besiedku, ktorú sme pre Vás pripravili pri príležitosti Vášho sviatku.

Oznam

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že s Vašim súhlasom bude dňa 5.5.2017 prevádzka MŠ prerušená. Stretneme sa opäť 9.5.2017.

Veľkonočné prázdniny

Rodičom oznamujeme, že v dňoch 13.4. – 18.4.2017 sú veľkonočné prázdniny a prevádza MŠ bude prerušená. Opäť sa stretneme 19.4.2017. Pekné sviatky prajeme.

Exkurzia na MÚ v Žiline

V piatok 7.4.2017 o 10:00 hod pôjdu pred školáci na MÚ v Žiline, kde si pozrú pásmo „veselý zemepis“ alebo „veselé cestovanie po svete“. Vstupné 2,00 € za dieťa.

Oznam pre rodičov predškolákov

Súkromné centrum špecialno pedagogického poradenstva

Keď reč nie je taká, aká má byť

Moje dieťa má problém s čítaním

Exkurzia Žiliny

Dňa 6.4.2017 o 9:00 hod pôjdeme na exkurziu do Žiliny, kde navštívime radnicu, stred mesta a okolité uličky. Deti vhodne oblečte a obujte, priveďte ich do MŠ do 8:00 hod. Ďakujeme.

Tvorivá dielňa „Veľká noc prichádza“

Dňa 23.03.2017 o 15:00 hod sa uskutoční tvorivá dielňa „Veľká noc prichádza“. Prineste si vyfúkané vajíčka a materiál, ktorým ich chcete vyzdobiť. Privítame Vaše kreatívne nápady a tešíme sa na spoločnú tvorbu.

Divadielko Slniečko „Abeceda zdravia“

Dňa 16.03.2017 príde do našej MŠ divadielko Slniečko s hrou „Abeceda zdravia“. Vstupné 2,50 € za dieťa.

Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Na základe pokynov MÚ OŠ zverejňujeme harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin.

Môžete pozrieť TU: Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin

Letná prevádzka MŠ bude zabezpečená podľa priloženého harmonogramu. V čase od 11.4. do 13.4.2017 si rodičia svoje deti záväzne prihlásia do zvolenej MŠ. Od 16.5. do 17.5.2017 uhradia šekom poplatok za stravu, ktorý si vyzdvihnú v zvolenej MŠ. Ak do 25.5.2017 suma za stravu nebude uhradená, dieťa nebude do letnej prevádzky zaradené – bude z dochádzky do zvolenej MŠ vylúčené. Zo zdravotných dôvodov je možné 48 hodín vopred dieťa zo stravy odhlásiť, sumu za neodobraté obedy budú rodičom vrátené len vtedy, keď prinesú lekárske potvrdenie, že je dieťa skutočne choré. Sponzorský príspevok sa uhrádzať nebude, školné vo výške 12,90 € na tri týždne rodičia uhradia MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ, do ktorej rodičia dieťa prihlásili. Pozorne sledujte Web stránku mesta Žiliny a stránky zvolenej MŠ.
Zápis na letnú prevádzku bude vo vybraných hodinách MŠ a to následovne:

11.4.2017 – od 14:30 do 16:00 hod

12.4.2017 – od 14:30 do 16:00 hod

13.4.2017 – od 7:00 do 10:00 hod

Návšteva bábkového divadla

Dňa 08.03.2017 o 9:00 hod sa zúčastníme divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline „Zvedavý sloník“. Vstupné je 2,00 € za dieťa. V uvedený deň priveďte deti do MŠ najneskôr do 7:30 hod, aby sme mohli odísť do Žiliny autobusom o 8:05 hod. Ďakujeme

Jarné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 27.02.2017 do 3.3.2017 prerušená z dôvodu jarných prázdnin. Opäť sa stretneme v pondelok 6.3.2017.

Polročné prázdniny – oznam o neprerušení prevádzky

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že dňa 3.2.2017 bude celodenná prevádzka MŠ. Polročné prázdniny sa na nás nevzťahujú. Ďakujeme

Karnevalový týždeň

Oznamujeme všetkým rodičom, že od 20.2.2017 do 24.2.2017 sa bude konať v našej MŠ „Karnevalový týždeň“. Celý týždeň v dopoludňajších hodinách budú deti súťažiť, kresliť, vyrábať masky, tancovať a pod. V uvedené dni budú deti dopoludnia oblečené v maskách, ktoré im pripravíte. Deťom môžete priniesť aj občerstvenie – ovocie, džúsy a pod. Všetci sa už tešíme.

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 23.12.2016 do 8.1.2017 bude prevádzka MŠ prerušená. Opäť bude obnovená dňa 9.1.2017.

Preventívne vyšetrenie zraku detí

Dňa 16.12.2016 o 10:30 hod bude v MŠ s Vašim súhlasom vykonané preventívne vyšetrenie zraku Vašich detí.

Pozvánka na Vianočnú tvorivú dielňu

Dňa 9.12.2016 o 15:00 hod srdečne pozývame rodičov na Vianočnú tvorivú dielňu.

Exkurzia do Budatínskeho zámku

Dňa 2.12.2016 pôjdeme s deťmi na exkurziu do Budatínskeho zámku, kde si spoločne pozrieme drotársku expozíciu, nakoľko sa tento týždeň venujeme remeslám. Vstupné 0,50 € za dieťa, žiadame uhradiť p. učiteľke. Deti priveďte do 8:00 hod do MŠ.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude od 28.10.2016 do 31.10.2016 prerušená z dôvodu jesenných prázdnin. Opäť sa stretneme v stredu 2.11.2016.

 

jesenne_prazdniny

Tvorivá dielňa „Dubáčik separuje“

Milí rodičia,
srdečne Vás všetkých pozývame na tvorivú dielňu „Dubáčik separuje“, ktorá sa uskutoční dňa 6.10.2016 o 15.00 hod. Prineste si prosím, odpadový materiál (plastové fľaše, papier, kartón, kov, handry a pod.).

prezentácia_pre_deti

Pozvánka na rodičovské združenie

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na naše prvé stretnutie (združenie rodičov), ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2016 o 15:00 hod v tunajšej MŠ.

Začiatok školského roka 2016/2017

Oznamujeme rodičom, že školský rok 2016/2017 sa začína v piatok 02.09.2016.

spat_v_skolke

Letné prázdniny

Školský rok 2015/2016 sa končí 30.6.2016, všetkým rodičom a deťom želáme prázdniny plné slnka, hier a zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

Praje kolektív zamestnancov MŠ Strážov.

prazdninyRozlúčka s predškolákmi

Dňa 29.6.2016 v dopoludňajších hodinách sa rozlúčime s deťmi, ktoré odchádzajú a z ktorých sa po prázdninách stanú veľký školáci.

„Priplávali zvieratká z Afriky“

Dňa 23.6.2016 sa bude konať aktivita – „Priplávali zvieratká z Afriky“, kedy budeme všetci spať v MŠ. Deti si na aktivitu prinesú – tropické ovocie, džúsy z tropického ovocia, ako aj oblečenie zodpovedajúce vybratému zvieratku. Nezabudnite dieťaťu priniesť aj raňajky na následujúci deň. Bližšie informácie poskytnú pedagogický zamestnanci.

Jašiparáda

Oznamujeme rodičom, že dňa 1.6.2016 sa v dopoludňajších hodinách bude v našej MŠ konať „Jašiparáda“. V tento deň prineste deťom do MŠ Vaše oblečenie ako napríklad sukne, blúzky, nohavice, košele, kravaty, klobúky, korále …, aby sa mohli naše deti zúčastniť bláznivej módnej prehliadky.

Pozvánka na besiedku ku Dňu matiek

Milé mamičky a staré mamičky, všetky Vás srdečne pozývame na besiedku, ktorú sme pri príležitosti Vášho sviatku pripravili spolu s deťmi na deň 5.5.2016 o 15:00 hod.

Jazykové kurzy pre deti

Návšteva bábkového divadla

Dňa 3.5.2016 o 8:00 hod pôjdeme s deťmi do bábkového divadla na hru „Korytnačka naopak“. Vstupné 2,- €.

Staviame máj

Dňa 29.4.2016 o 15:00 hod sa spoločne s členmi Denného centra Strážov uskutoční tvorivá dielňa pod názvom „Staviame máj“. Všetkých rodičov a deti srdečne pozývame. Pre všetkých je pripravené občerstvenie a folklórny, kultúrny program.

Oznam o odstránení havaríjneho stavu poddašia budovy MŠ

Riaditeľstvo MŠ oznamuje všetkým rodičom, že havária (odpadávanie malty z atiky) je v štádiu riešenia. Dôkazom je tiež mailová komunikácia, ktorú zaslala riaditeľka MŠ zriaďovateľovi a konateľovi Žilbytu, s.r.o., s pomocou ktorého bude havária odstránená.

Mailova komunikácia, riešenia havárie (odpadávanie malty z atiky) na MŠ Strážov.

Veľkonočné prázdniny

Prevádzka MŠ bude opäť prerušená počas veľkonočných sviatkov od 24.3 do 29.3.2016.

62185bc297cd1515fbf5736101334472

Jarné prázdniny

Oznamujeme rodičom, že v dňoch 29.2. až 4.3.2016 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu jarných prázdnin.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 23.2.2016 o 8:00 hod. pôjdeme do bábkového divadla na rozprávku „Zázračná baterka“. Vstupné 2,- € uhraďte do pondelka 22.2.2016. Ďakujeme

Zápis detí do MŠ

Zápis do MŠ pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 2.5. – 6.5.2016. Prihlášku si rodičia môžu stiahnuť z internetových stránok mesta Žiliny. Túto potom vyplnia a spolu s lekárskym potvrdením odovzdajú v spomínané dni riaditeľke MŠ.

 

Letné prázdniny

Prevádzka tunajšej MŠ bude počas letných prázdnin prerušená. Rodičia si môžu svoje deti prihlásiť do MŠ podľa zoznamu, ktorý už bol na našej internetovej stránke uverejnený, a to od 11.4. – 14.4.2016. V prípade, že dieťa bude do vybranej MŠ zaradené, predpísané poplatky rodič v spomínanej MŠ uhradí 16.5. 2016 alebo 17.5.2016. Bližšie informácie podá riaditeľstvo kmeňovej MŠ.

 

 

Prevádzka v MŠ počas letných prázdnin. Bližšie informácie Vám podá riaditeľka MŠ dňa 4.2.2016.

Karneval
Srdečne vás pozývame dňa 4.2.2016 o 15:00 hod na karneval v našej MŠ. Tešíme sa na vašu účasť a na krásne karnevalové masky.

 

720x400

Vianočné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 23.12.2015 do 8.1.2016 bude prevádzka MŠ prerušená. Opäť bude obnovená dňa 11.1.2016.

 

christmas-decorations-32416-2560x1600

Tvorivá dielňa „Vianoce prichádzajú“

Srdečne pozývame všetkých rodičov na tvorivú dielňu – Vianoce prichádzajú, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2015 o 15:00 hod v našej MŠ.

Testovanie detí centrom ŠPP

Na základe Vášho písomného súhlasu sa dňa 9.12. a 10.12.2015 uskutoční testovanie detí súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva.

Oznam

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 26.11. a 16.12.2015 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Za porozumenie ďakujeme.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 16.12.2015

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.11.2015

Návšteva akcie v Miragi

Rodičom oznamujeme že dňa 12.11.2015 o 8.40 hod pôjdeme do obchodného centra MIRAGE, kde sa pri príležitosti piatich narodenín OC zúčastníme špeciálneho dňa hier a zábavy.

Jesenné prázdniny

Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že v dňoch 29. a 30.10.2015 budú jesenné prázdniny a prevádzka v MŠ bude v tieto dni prerušená. Písomný súhlas rodičov detí na prerušenie prevádzky MŠ je uložený v agende v MŠ.

Pracovné zošity

Na rozvíjanie vedomostí detí sme zakúpili pracovné zošity. Pani učiteľkám uhraďte finančné prostriedky následovne:

3 ročné deti – 1,50 €

4 až 5 ročné deti – 2,30 €

5 až 6 ročné deti – 3,40 €

Prosím uhradiť čo najskôr, nakoľko so zošitami už pracujeme.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 28.10.2015 a 20.11.2015 pôjdeme s deťmi do Bábkového divadla na rozprávku „Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke“ a „Pom – Pom“. Vstupné je 2 € na každé predstavenie.

Tvorivá dielňa „Ovocníčkovia a zeleninkári pripravujú smoothie“

Dňa 13.10.2015 o 15:00 hod sa uskutoční v našej MŠ tvorivá dielňa rodičov a detí pod názvom „Ovocníčkovia a zeleninkári pripravujú smoothie“. Ďalšou aktivitou bude výroba múdrej sovičky. Bližšie informácie o surovinách a pomôckach sa dozviete na nástenke v MŠ. Srdečne vás všetkých pozývame.

Hnedý deň

Dňa 09.10.2015 sa uskutoční v MŠ „Hnedý deň“. Každé dieťa bude mať oblečenú hnedú časť odevu (nohavice, tričko, pančucháče, sukňu). Ďakujeme za spoluprácu.

Návšteva bábkového divadla

Dňa 02.10.2015 o 9:00 hod pôjdeme s deťmi do Bábkového divadla na rozprávku „Klára a 12 mesiačikov“. Vstupné je 2€. Bližšie informácie u pedagógov.

Rodičovské združenie

Dňa 09.09.2015 o 15:00 hod sa bude v MŠ konať združenie rodičov. Všetkých srdečne pozývame.

Začiatok šk.roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016 sa začína dňa 02.09.2015 a od 6:30 hod sa všetci tešíme na spoločné stretnutie po prázdninách.

Oznam

Súhlas primátora mesta Žiliny k zákonu č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

prairie-en-ete,-papillon,-ciel,-maison-moderne,-route-148698