Voľné pracovné miesto

 

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

 

Predpokladaný termín nástupu: 30. 08. 2021

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet),
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť,

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou do 16. 07. 2021 na adresu :
Materská škola
Dedinská 1/1
010 01  Žilina
alebo na e-mail: ms.strazov@gmail.com

Ďalšie informácie na:
0911 444 557

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.