11. 06. 2020
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v mene zriaďovateľa našej MŠ, Mesto Žilina, realizujeme prieskum záujmu zákonných zástupcov detí o nástup do MŠ od 15. 6. 2020. Nakoľko po našom prvom prieskume došlo k novým usmerneniam a pokynom, prosíme Vás, aby ste sa opätovne vyjadrili. Rodičia detí, navštevujúcich MŠ zaznamenajú do pripravených tabuliek svoj
záujem slovne ÁNO – NIE a potvrdia vlastnoručným podpisom.
Rodičia detí, ktoré momentálne MŠ nenavštevujú poskytnú informáciu/ v rovnakej forme ako je uvedené vyššie/ prostredníctvom mailovej pošty: ms.strazov@gmail.com
Termín: do piatka 12.06.2020 – 12:00 h.
vedenie MŠ

 

29. 05. 2020
Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

Vážení rodičia,
v súlade s  rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 22.05.2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa prevádzka materskej školy obnovuje dňom 01. júna 2020.

V súlade s rozhodnutím zriaďovateľa bude prevádzka školy zabezpečená v čase

od 07:00 hod. do 16:00 hod.

Žiadame zákonných zástupcov umiestnených detí, aby dodržiavali:
– hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy,
– riadili sa pokynmi  riditeľky školy,
– s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzali a odchádzali deti len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
– čas určený v priestoroch šatne max. 10 minút,
– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2  sprevádzajúce osoby a 2 deti,
– nezhromažďovať sa v okolí objektu školy. 

Hygienicko-epidemiologické opatrenia:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (interiér, exteriér) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m v chodbe pred šatňou a v exteriéri objektu.

Celé znenie rozhodnutia ministra  si prečítate TU.
Rozhodnutie zriaďovateľa TU.

 

Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Materskej školy Dedinská 1/1, 010 1, Žilina v nadväznosti na vývoj
epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina zverejňuje upravený
termín a čas podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok
2020/2021.

Termín podávania žiadostí: od 11. mája do 15. mája 2020

Na základe odporúčania komunikovať elektronickou formou v čase trvania
preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka zriaďovateľ školy
Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie bez osobnej návštevy materskej školy prostredníctvom on-line
žiadosti, ktorú stačí vyplniť TU. Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.

Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť e-mailom ms.strazov@gmail.com, elektronickou schránkou TU – www.vybavzdomu.sk alebo poštou na adresu školy.

Tlačivo – žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie nájdete TU.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa nevyžaduje pri zaslaní resp. podávaní žiadosti.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
V prípade, že pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt.
Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť zaslať žiadosť elektronicky môžu vyplnené
tlačivo v termíne od 11. mája do 15. mája 2020 doručiť do školy osobne, pričom je
potrebné rešpektovať:
čas podávania žiadostí: od 08:00 hod. do 16:00 hod.

Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:
– vstup a pobyt v priestoroch školy (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými
. hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky,
– zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
– v jednom okamihu v priestoroch chodby môžu byť max. 2 osoby.

Miesto podávania žiadostí je:
Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina – budova MŠ – riaditeľňa (1. poschodie
budovy).
Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Zákonné a ostatné podmienky prijímania detí do našej materskej školy prerokované na
pedagogickej rade:

Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili tretí rok,
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
• deti osamelých zákonných zástupcov,
• deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,
• deti, ktoré už majú v MŠ súrodenca – prijímame prednostne.
Informácia o preberaní, zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie bude zverejnená na stránke školy www.msdedinska.zilina.sk koncom mesiaca
máj.

Žiadosť o prijatie 2020

 

Vážení rodičia.

Dňa 30. 4. 2020 (štvrtok) v čase od 8:00 – 13:00 hod. si môžete prísť vyzdvihnúť veci svojich detí do MŠ.
Prineste si so sebou tašky na výkresy a na osobné veci detí.
Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení – v šatni môžu byť najviac dvaja rodičia, pri čakaní dodržiavajte medzi sebou 2 m. odstupy a nezabudnite na rúška a rukavice.
Prosíme, nevstupujte do tried. Nezdržujte sa zbytočne v priestoroch materskej školy.
Ak budete niečo potrebovať, oslovte pani učiteľku.
Napriek všetkému dúfame, že sa tento školský rok ešte uvidíme.

 

Kozmix – vzdelávací portál


Vzdelávací portál Kozmix teraz prináša exkluzívny obsah pre učiteľky z materských škôl, ktoré hľadajú inšpiráciu pre rodičov detí zo svojej triedy. V slovenskom, maďarskom aj anglickom jazyku. Inšpirujte sa aj vy!

Kompletný edukačný obsah nájdete po prihlásení na portál Kozmix v sekcii MATERSKÁ ŠKOLA. Materiály môžete využívať bezplatne po zadaní AKTIVAČNÉHO KÓDU: skolazdomu. Prihlásiť sa.

 

Rozhodnutie MŠVVaS SR

Rozhodnutie_ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

 

Psychologická pomoc

Psychologická pomoc – deti, rodiny

 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 20,- €, podľa VZN č. 25/2019 (viď príloha nižšie) s účinnosťou od 01.01.2020.
Platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci.

Nariadenia_20191213111759

 

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Oznam prijímanie detí 2020 – 2021

 

USMERNENIE VO VECI PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Usmernenie ministerstva školstva

 

PREVENTÍVNE OPATRENIE

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom od štvrtku 12. marca uzatvorí mesto Žilina materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Toto preventívne opatrenie bude v platnosti predbežne do piatku 13. marca vrátane.

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16735

Všetci stravníci sú automaticky odhlásení, nie je potrebné sa odhlasovať na tieto dni zo stravovania.

 

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA KANDIDÁTOV DO VOLIEB RADY ŠKOLY.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov MŠ je možné predložiť spolu so
súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 3. 3. 2020 do 13.30 na
riaditeľstve materskej školy.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od štvrtka 20. 02. 2020 do piatka 21. 02. 2020 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 24. 02. do piatka 28. 02. 2020 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená po jarných prázdninách od 02. 03. 2020.

 

Pozor zmena pri odhlasovaní stravy cez portál strava.cz

Pri odhlasovaní stravy vždy je potrebné odhlásiť len obed – zmenu potvrďte v okienku pri obede.
Po potvrdení zmeny nezabudnite údaje odoslať.
Desiata a olovrant sa odhlási automaticky pri stiahnutí údajov z internetu – už sa neodhlasujú na internete.

 

Stravníci s nárokom na štátnu dotáciu

 

Vianočné prázdniny

Materská škola bude prerušená z dôvodu Vianočných prázdnin od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020.
Nástup detí do MŠ 8. 1. 2020

 

 

Odhlasovanie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí a žiakov za september – december 2019, Vám oznamujem, že odhlasovanie zo stravy na obdobie od 17.12.2019 až 20.12.2019 bude možné len do 16.12.2019 do 10,00 hod.

Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje a nebudú akceptované ani odhlášky prostredníctvom internetu (strava.cz).

Ďakujem za pochopenie.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

OD STREDY 23. 10. – DO UTORKA 29. 10. 2019
BUDE MŠ ZATVORENÁ REGIONÁLNYM ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRE VYSOKÚ CHOROBNOSŤ DETÍ.

OD 30. 10. 2019 – DO 31. 10. 2019
JE MŠ ZATVORENÁ ROZHODNUTÍM RODIČOV PRE NÍZKY POČET DETÍ NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI.

NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE V PONDELOK 4. 11. 2019.

 

Usmernenie k stravovaniu

Dokument na stiahnutie: Usmernenie k stravovaniu

 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 17,- €, podľa VZN č. 13/2019 (viď príloha nižšie) s účinnosťou od 01.09.2019.
Platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci.
http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

 

Deň matiek

 

Veselú Veľkú noc

 

JARNÁ TVORIVÁ DIELŇA

Pozývame rodičov na ,,JARNÚ TVORIVÚ DIELŇU“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. 4. 2019 o 15. 30 hod.
Prineste si vyfúkané vajíčka, krajku alebo stuhu a ozdôbky na výrobu Veľkonočných venčekov.

Pre deti môžete priniesť malé zdravé dobroty.

Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne nápady.
Kolektív MŠ

Celý oznam Jarná tvorivá dielňa

 

Prijímanie detí do materskej školy, Dedinská 1/1, Žilina
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude v našej
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na
prijatie dieťaťa pre školský rok 2019/2020. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný
poverený pedagogický zamestnanec dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Celý oznam Podmienky o prijímaní detí 2019-20

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od piatka 22. 02. 2019 do štvrtka 28. 02. 2019 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 04. 03. do piatka 08. 03. 2019 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená v piatok 1. 3. 2019, a po jarných prázdninách od 11. 3. 2019.

Karneval detí MŠ sa presúva na utorok 12. 03. 2019.

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV MŠ Dedinská

 

Zmena v stravovaní od 01.01.2019

 

Odhlásenie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny, Vám oznamujem,
že odhlásenie zo stravy na 18.12. až 21.12.2018 bude možné len do 17.12.2018 do 13,30 hod. Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje – odhlasovanie cez internet po tomto termíne nebude akceptované.

V prípade ochorenia dieťaťa – žiaka, zamestnanca v uvedenom termíne je možné obed odobrať do obedára.

 

Pozvánka na tvorivú dielňu

 

Oznam o začiatku školského roka 2018/2019


Staršie oznamy