Rozhodnutie MŠVVaS SR

  • prerušenie prevádzok školských zariadení MŠ od 30. marca 2020 do odvolania
  • žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. r. 2020/2021 sa podáva od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020
    • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, komunikácia na e-mail MŠ Dedinská 1/1, Žilina ms.strazov@gmail.com
    • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

… viac informácií v dokumente – Rozhodnutie_ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

 

Psychologická pomoc

Psychologická pomoc – deti, rodiny

 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 20,- €, podľa VZN č. 25/2019 (viď príloha nižšie) s účinnosťou od 01.01.2020.
Platba sa realizuje do 10. dňa v mesiaci.

Nariadenia_20191213111759

 

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Oznam prijímanie detí 2020 – 2021

 

USMERNENIE VO VECI PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Usmernenie ministerstva školstva

 

PREVENTÍVNE OPATRENIE

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Žilina a po konzultácii s regionálnym hygienikom od štvrtku 12. marca uzatvorí mesto Žilina materské a základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Toto preventívne opatrenie bude v platnosti predbežne do piatku 13. marca vrátane.

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=16735

Všetci stravníci sú automaticky odhlásení, nie je potrebné sa odhlasovať na tieto dni zo stravovania.

 

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA KANDIDÁTOV DO VOLIEB RADY ŠKOLY.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov MŠ je možné predložiť spolu so
súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 3. 3. 2020 do 13.30 na
riaditeľstve materskej školy.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od štvrtka 20. 02. 2020 do piatka 21. 02. 2020 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 24. 02. do piatka 28. 02. 2020 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená po jarných prázdninách od 02. 03. 2020.

 

Pozor zmena pri odhlasovaní stravy cez portál strava.cz

Pri odhlasovaní stravy vždy je potrebné odhlásiť len obed – zmenu potvrďte v okienku pri obede.
Po potvrdení zmeny nezabudnite údaje odoslať.
Desiata a olovrant sa odhlási automaticky pri stiahnutí údajov z internetu – už sa neodhlasujú na internete.

 

Stravníci s nárokom na štátnu dotáciu

 

Vianočné prázdniny

Materská škola bude prerušená z dôvodu Vianočných prázdnin od 23. 12. 2019 do 7. 1. 2020.
Nástup detí do MŠ 8. 1. 2020

 

 

Odhlasovanie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí a žiakov za september – december 2019, Vám oznamujem, že odhlasovanie zo stravy na obdobie od 17.12.2019 až 20.12.2019 bude možné len do 16.12.2019 do 10,00 hod.

Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje a nebudú akceptované ani odhlášky prostredníctvom internetu (strava.cz).

Ďakujem za pochopenie.

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

OD STREDY 23. 10. – DO UTORKA 29. 10. 2019
BUDE MŠ ZATVORENÁ REGIONÁLNYM ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRE VYSOKÚ CHOROBNOSŤ DETÍ.

OD 30. 10. 2019 – DO 31. 10. 2019
JE MŠ ZATVORENÁ ROZHODNUTÍM RODIČOV PRE NÍZKY POČET DETÍ NA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI.

NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE V PONDELOK 4. 11. 2019.

 

Usmernenie k stravovaniu

Dokument na stiahnutie: Usmernenie k stravovaniu

 

VZN o výške príspevkov

Oznamujeme Vám, že na webovej stránke mesta Žilina je zverejnené VZN č. 13/2019, ktoré sa týka výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Týmto VZN sa rušia VZN č. 10/2017, 8/2018 a 4/2019. Nové VZN nadobúda účinnosť 01.09.2019. http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20190704130823.pdf

 

Deň matiek

 

Veselú Veľkú noc

 

JARNÁ TVORIVÁ DIELŇA

Pozývame rodičov na ,,JARNÚ TVORIVÚ DIELŇU“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. 4. 2019 o 15. 30 hod.
Prineste si vyfúkané vajíčka, krajku alebo stuhu a ozdôbky na výrobu Veľkonočných venčekov.

Pre deti môžete priniesť malé zdravé dobroty.

Tešíme sa na Vašu účasť a kreatívne nápady.
Kolektív MŠ

Celý oznam Jarná tvorivá dielňa

 

Prijímanie detí do materskej školy, Dedinská 1/1, Žilina
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

V termíne od 13. mája do 15. mája 2019 od 7.00 hod. do 16.00 hod. bude v našej
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na
prijatie dieťaťa pre školský rok 2019/2020. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný
poverený pedagogický zamestnanec dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Celý oznam Podmienky o prijímaní detí 2019-20

 

Oznam o prerušení prevádzky MŠ

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje, že od piatka 22. 02. 2019 do štvrtka 28. 02. 2019 je prerušená prevádzka MŠ pre vysokú chorobnosť detí Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a
od pondelka 04. 03. do piatka 08. 03. 2019 je MŠ prerušená počas jarných prázdnin so súhlasom zákonných zástupcov detí.
Deti sú už odhlásené na horeuvedené dni zo školskej jedálne zo stravy.

MŠ bude otvorená v piatok 1. 3. 2019, a po jarných prázdninách od 11. 3. 2019.

Karneval detí MŠ sa presúva na utorok 12. 03. 2019.

 

INFORMÁCIA PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV MŠ Dedinská

 

Zmena v stravovaní od 01.01.2019

 

Odhlásenie zo stravy

Z dôvodu ukončenia kalendárneho roka a s tým spojené vyčerpanie normy na potraviny, Vám oznamujem,
že odhlásenie zo stravy na 18.12. až 21.12.2018 bude možné len do 17.12.2018 do 13,30 hod. Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje – odhlasovanie cez internet po tomto termíne nebude akceptované.

V prípade ochorenia dieťaťa – žiaka, zamestnanca v uvedenom termíne je možné obed odobrať do obedára.

 

Pozvánka na tvorivú dielňu

 

Oznam o začiatku školského roka 2018/2019


Staršie oznamy