Naša materská škola

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Žiliny -v časti Strážov. Je umiestnená v budove bývalej ZDŠ na prvom poschodí. Materská škola je jednotriedna, s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2,5 do 6 rokov. Našim cieľom vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach, t.j. perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej, je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

Zameranie MŠ: environmentálna výchova.
Prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov spoznávať rovnováhu v prírode a v prostredí, v ktorom žijeme. Uvedomovať si dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom. Viesť deti a dospelých k recyklovaniu, triedeniu odpadu, prevencii znečistenia prostredia. V materskej škole a doma prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Zamestnanci MŠ:
pedagogickí:
riaditeľka: Mgr. Daša Klimeková
učiteľka: Mgr. Michaela Nováková
prevádzkoví:
kuchárka, školníčka: Dana Vicáňová
kurič: Eduard Kyška

Prevádzka MŠ: denne v týždni od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Prijímanie detí do MŠ: na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poplatky: mesačný poplatok za pobyt 3 – 5 ročného dieťaťa v materskej škole je 20.- € (platba sa realizuje do 12. dňa v mesiaci), deti jeden rok pred vstupom do ZŠ poplatok neuhrádzajú.

Stravovanie a poplatok za stravu: Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo školskej jedálne pri Základnej škole, Limbová 30, 010 07 Žilina, vedúca školskej jedálne Ing. Mária Segiňová.

Krúžková činnosť:

  • Anglický jazyk – Mgr. Markéta Belanová,
  • Výtvarná krúžková činnosť – CVČ Žilina

Rada školy pre MŠ Dedinská 1/1 Žilina:
predseda: Miroslava Šmáriková
členovia: Mgr. Michaela Nováková, Dana Vicáňová, Mariana Ďurajová, MuDr. Rastislav Johanes, PhD.

Fotogaléria priestorov materskej školy: