Archív pre ‘2013/2014’

V tento deň navštívil našu MŠ pán Anton Budinský z Očovej so svojím výchovným koncertom, v ktorom oboznámil naše deti s ľudovými hudobnými nástrojmi ako sú fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, okanina, Panova flauta, heligónka, pastiersky bič. Deti si spolu s pánom Budinským zatancovali, zaspievali, mali  [ viac ... ]

V tento deň sme pozvali do našej MŠ starých rodičov našich detí. Na úvod deti pozdravili všetkých krátkym pásmom venovaným dňu „úcta k starším“. A potom už dedkovia vyrezávali pre deti zo zemiakov, spoločne maľovali, vyrezávali tekvice, aby sme si mohli tieto tekvice  [ viac ... ]

Boli naše deti pozdraviť našich seniorov v Klube Dôchodcov krátkym kreatívnym programom, ktorý sa stretol u seniorov s veľkým ohlasom.  

Aj v tomto roku sa naše deti zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Boli to konkrétne : Karolínka Blahušiaková Tomáško Filp Julinka Kollárová Natálka Ďubeková Deti pracovali s prírodninami. Odborná porota vybrala a ocenila práce Júlie Kollárovej bez určenia poradia – BLAHOŽELÁME!!!

V tento deň sme spoločne s deťmi navštívili Oblastnú výstavu domácich zvierat, ktorú organizoval – Slovenský zväz chovateľov – základná organizácia v Strážove. Deti získali veľmi veľa poznatkov o domácich zvieratách, mali možnosť poriadne si ich poobzerať, pohladkať, spoznávať ich zvukové prejavy, dozvedieť sa  [ viac ... ]

V tento deň naše deti navštívili Mestské Divadlo v Žiline, aby si pozreli rozprávkové predstavenie. Príbeh sa deťom veľmi páčil. Priniesli si z divadla veľa pozitívnych zážitkov.