V tento deň navštívil našu MŠ pán Anton Budinský z Očovej so svojím výchovným koncertom, v ktorom oboznámil naše deti s ľudovými hudobnými nástrojmi ako sú fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, okanina, Panova flauta, heligónka, pastiersky bič. Deti si spolu s pánom Budinským zatancovali, zaspievali, mali možnosť pohladkať, ohmatať si jednotlivé hudobné nástroje. Bolo to pre nás všetkých veľmi obohacujúce predstavenie.