Aj v tomto roku sa naše deti zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Boli to konkrétne :

Karolínka Blahušiaková

Tomáško Filp

Julinka Kollárová

Natálka Ďubeková

Deti pracovali s prírodninami. Odborná porota vybrala a ocenila práce Júlie Kollárovej bez určenia poradia – BLAHOŽELÁME!!!